ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հովհաննես ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Ցանկացած մշակաբույսի մշակության հարցում էական նշանակություն ունի օրգանական և հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը: Հետազոտության մեջ ուսումնասիրվել է հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ազդեցությունը բանջարանոցային մշակաբույսերի բերքատվության վրա: Ուսումնասիրությունը կատարվել է Արմավիրի մարզի Այգեվան գյուղական համայնքի 30 գյուղացիական տնտեսությունների կոնկրետ տվյալներով: Օգտագործվել են վիճակագրական տարբեր մեթոդներ և հաշվարկվել է օգտագործվող պարարտանյութերի օպտիմալ չափերը:

Оганнес АСАТРЯН
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ АЙГЕВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА В АРМАВИРСКОМ РАЙОНЕ)
Ключевые слова: статистический анализ,урожайность, органические и минеральние удобрения, корелическо-регресионный анализ.
Использование органического и минерального удобрения имеет важное значение для каждого растения. В области нашего исследования изучается влияние органического и минерального удобрения на урожайность овощей. Исследование использовалось на основных данных 30 сельских хозяйств в селе Айгеван, Армавирской области. Использовались разные статистические методы для изучения связы между удобрением и урожайностью.

ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ