ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Ռազմիկ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Արթուր ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
SՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ–ՈՒՄ

Սույն հետազոտությունում ուսումնասիրվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության էկոլոգատնտեսական առանձնահատկությունները: Վերջիններիս համահունչ բացահայտվել են բացասական հետևանքները, կապված շրջակա միջավայրի բաղադրիչների էկոլոգիական որակի և կայունության անկման հետ եւ նախանշվել են ընդերքօգտագործման ոլորտի հրատապ լուծում պահանջող համալիր խնդիրները՝ ուղղված «տնտեսական-էկոլոգիական օգուտ» համակարգի ներդաշնակ զարգացմանը:

Размик ПЕТРОСЯН
Артур КАРАПЕТЯН
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РА
Ключевые слова: экономическое развитие, экономический рост, оценка воздействия на окружающую среду, экологические последствия недропользования, природоохранная экспертиза.
В исследовании рассмотрены эколого-экономические особенности экономического развития и оценки воздействия на окружающую среду в РА. Выявлены отрицательные последствия, связанные с падением экологического качества и устойчивости компонентов окружающей среды. Актуализированы комплексные задачи сферы недропользования, требующие скорейшего решения, направленного на достижение гармоничного развития системы «экономическая выгода-экологическая выгода».

SՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ–ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ