ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Լեւոն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃՆ ՈՒ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ

Տնտեսական կյանքի զարգացումները վկայում են, որ առավել հզոր են համարվել և տվյալ ժամանակաշրջանի համար արտադրողական ուժերի բարձր մակարդակ են ապահովել այն պետությունները, որոնք ունենալով մեծաքանակ բնակչություն, տիրապետել են հսկայական տարածքների ու բազմապիսի հումքային ռեսուրսների: Հոդվածում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հասարակության զարգացման ժամանակակից պայմաններում տնտեսական իրավիճակը նկատելիորեն փոխվել է: Հիմնվելով բնակչության համանման կենսամակարդակ ունեցող երկրների ռեսուրսապահովման ցուցանիշների և կարևորագույն համարվող տնտեսական, սոցիալական ու բնապահպանական գործոնների համեմատական վերլուծության վրա, հոդվածում դիտարկվել են Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար կարևոր համարվող մի շարք մոտեցումներ:

Левон ХАЧАТРЯН
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ НА РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: Обеспечение ресурсов, экономическое развитие, жизненный уровень населения, территория, численность населения, энергетические и сырьевые ресурсы, экономические показатели, эффективность производства.
Процессы развития экономической жизни свидетельствуют, что наиболее могучими являлись и для данного времени высокий уровень производительных сил обеспечили те государства, которые, имея многочисленное население, овладели огромными территориями и многими видами сырьевых ресурсов.
Выполненные в статье исследования показывают, что в современных условиях развития общества экономическое состояние значительно изменялось. Основываясь на показательях ресурсообеспечения стран с почти одинаковым уровнем благосостояния населения и на сравнительном анализе важнейших экономических, социальных и природоохранных факторов, в статье рассмотрен ряд постановок, важных для развития экономики Армении.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃՆ ՈՒ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ