ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Արա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ «ՓՈՒՉԻԿՆԵՐԻ» ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ «ՓՈՒՉԻԿՆԵՐԻ» ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
Ֆինանսական շուկաներում «փուչիկ» անվանմամբ երևույթը առաջանում է այն ժամանակ, երբ շուկան դադարում է ադեկվատորեն գնահատել ակտիվների գները: Փուչիկները մեծապես վտանգում են ֆինանսական կայունությունը երկրում, և հասունանալու հետ ավելի է մեծանում դրանց բացասական ազդեցությունը տնտեսության վրա` դարձնելով փուչիկների ճանաչումը կենտրոնական բանկերի համար կարևոր խնդիր: Սույն հոդվածում ներկայացված են փուչիկների առաջացման նախադրյալները և ազդեցությունը տնտեսության տարբեր հատվածների վրա, դիտարկված են փուչիկների ճանաչմանն ուղղված վիճակագրական թեստերի օրինակներ: Անդրադարձ է կատարվել անշարժ գույքի շուկայի փուչիկներին, դրանց առանձնահատկություններին, և վերը նշված թեստերը կիրառվել են S&P 500 ամերիկյան բաժնետոմսերի շուկայի ինդեքսի պատմական տվյալների օգնությամբ բաժնետոմսերի շուկայում, ինչպես նաև Երևան քաղաքի անշարժ գույքի շուկայում՝ փուչիկների ճանաչման նպատակով:

Ара АВЕТИСЯН
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
Ключевые слова: финансовые пузыри, финансовая нестабильность, кризис, центральный банк, стадное поведение, поведенческие финансы.
Явление под названием “пузырь” на финансовых рынках возникает, когда рынок перестает адекватно оценивать цены на активы. Пузыри представляют собой большую угрозу для финансовой стабильности страны и параллельно их возрастанию, увеличивается негативное влияние на экономику, что превращает распознавание пузырей в важнейшую задачу для центральных банков. В данной статье представлена предыстория появления пузырей и их влияние на различные секторы экономики, рассматриваются примеры статистических тестов для распознавания пузырей. Рассмотрены пузыри на рынке недвижимостии их особенности, а вышеупомянутые тесты используются для распознавания пузырей на фондовом рынке с помощью исторических дат индекса Американского фондового рынка S&P 500, а также на рынке недвижимости в городе Ереван.

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ «ՓՈՒՉԻԿՆԵՐԻ» ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ