ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Միքայել ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Արթուր ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԳԵՐԻՇԽՈՂ ԴԻՐՔԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Գերիշխող դիրք հասկացությունը հայկական և արտասահմանյան հակամենաշնորհային օրենսդրության առանցքային հասկացություններից մեկն է: Զարգացած երկրներում գերիշխող դիրքի ճանաչման համար օգտագործում են առավելապես որակական ցուցանիշներ, մինչդեռ ԱՊՀ երկրների օրենսդրություններում շեշտը դրվում է քանակական ցուցանիշների վրա: ՀՀ հակամենաշնորհային օրենսդրությունը, ընդունման տարուց ի վեր կրելով բազմաթիվ փոփոխություններ, ունի մի շարք բարելավումների կարիք, առ այն, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել շուկայական իշխանության հիմքով գերիշխող դիրքի ճանաչման, խմբային իշխանության սահմանները, ինչպես նաև առևտրային ցանցերի՝ գերիշխող դիրք ունենալու հիմքերը: Հոդվածը նվիրված է վերը նշված հարցերի ուղղությամբ լուծումների մշակմանը:

Микаел МЕЛКУМЯН
Артур АРАКЕЛЯН
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ АРМЕНИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ключевые слова: доминирующее положение, монопольное положение, антимонопольное законодательство, экономическая конкуренция.
Доминирующее положение является одним из ключевых понятий армянского и зарубежного антимонопольного законодательства.
В развитых странах для определения доминирующего положения, в основном используют качественные показатели, в то время как антимонопольное законодательство стран СНГ сосредоточено на количественных показателях.
Антимонопольное законодательство Республики Армения подвергалось множеству изменений с момента принятия закона и нуждается в ряде улучшений, особенно с целью прояснения принципов признания доминирующего положения на основе рыночной власти, коллективного доминирования, а также принципов признания торговых сетей доминирующими. Статья посвящена разработке решений указанных проблем.

ԳԵՐԻՇԽՈՂ ԴԻՐՔԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ