ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Տաթևիկ ՈՒԼԻԽԱՆՅԱՆ
ԲՌՀՉԱ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ԲՌՀՉԱ-ի անդամ երկրները բնութագրվում են որպես արագ զարգացող հզոր երկրներ, որոնց բարենպաստ դիրքն ապահովում է համաշխարհային տնտեսության մեջ նրանց կարևոր դերը։ ԲՀՌՉԱ երկրներից Չինաստանն ունի արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության հզորություններ, Բրազիլիան հարուստ է գյուղատնտեսական արտադրությամբ, Ռուսաստանը՝ հանքային ռեսուրսներով, Հնդկաստանը՝ էժան մտավոր ռեսուրսներով, ՀԱՀ-ը՝ բնական ռեսուրսներով։
Փորձագետները չէին սպասում ԲՌՀՉԱ խմբի երկրների միջև տնտեսական համագործակցություն, սակայն այս խմբավորումը դարձավ տնտեսական համագործակցության հաջողված օրինակ, որը կարող է դառնալ այլընտրանք արևմտյան մոդելին:

Татевик УЛИХАНЯН
СТРАНЫ БРИКС И ИХ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые слова: БРИКС, экономическое сотрудничество, ресурсы, потенциал, торговля.
Страны БРИКС характеризуется как быстро развивающиеся сильные страны. Выгодное географическое положение этих стран дает им важную роль в мировой экономике. Китай имеет потенциал для производства промышленной продукции, Бразилия богата сельскохозяйственной продукцией, Россия - минеральными ресурсами, Индия - дешевыми интеллектуальными ресурсами, Южная Африка - природными ресурсами. Эксперты не ожидали, что странами БРИКС начнут экономическое сотрудничество, однако эта группа стала успешным примером экономического сотрудничества, который может стать альтернативой западной модели.

ԲՌՀՉԱ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ