ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հայկ ԱԴԻԼԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն աշխատանքում իրականացված է ՀՀ տնային տնտեսություններում էլեկտրաէներգիայի սպառման կառուցվածքի վերլուծություն£ Վերջինս իրականացվել է երկու փուլով£ Նախ, տվյալների հավաքագրման նպատակով Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի շուրջ 1200 տնային տնտեսություններում իրականացվել է հարցում, որի արդյունքների հիման վրա էլ աշխատանքի երկրորդ փուլում կատարվել են էմպիրիկ մոդելների գնահատումներ£ Մասնավորապես իրականացվել են ռեգրեսիոն և պանելային տվյալների վերլուծություններ£ Վերջիններիս նպատակն է եղել բացահայտել և քանակապես գնահատել տնային տնտեսություններում կիրառվող էլեկտրական սարքավորումների ազդեցության չափն էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սպառման վրա£ Պանելային տվյալների վերլուծության շրջանակներում գնահատվել են երեք մոդելներª միավորված ռեգրեսիա, ֆիքսված և պատահական էֆեկտներով մոդելներ£

Айк АДИЛХАНЯН
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ РА
Ключевые слова: Домашние хозяйства, потребление электроэнергии, регрессионный анализ, панельный анализ, энергоэффективность, энергосбережение.
В данной статье анализирована структура потребления электричества в домашних хозяйствах Армении. Анализ проведен в двух этапах. Сначала, с помощью опроса, проведенного среди 1200 домашних хозяйств общины Ачапняк, была собрана информация о средних затратах наэ лектричество, а так же о структуре потребления электричества разными бытовыми приборами. На основе этих данных, во втором этапе анализа были оценены регрессионные модели и модели панельных данных, с целью выявления и оценки влияния приборов на общий уровень потребления электричества. В рамках панельного анализа оценена общая регрессия, а так же модели фиксированных и случайных эффектов.

ՀՀ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ