ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Davit KHARATYAN
DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY: NASDAQ-100 INDUSTRY SECTORS

Դավիթ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇԻՉ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ՝ NASDAQ-100 ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Բանալի բառեր՝ սեփական կապիտալի շահութաբերության, Դյուպոն մեթոդ, ֆինանսական գործակիցների վերլուծություն:
Հոդվածում ուսումնասիրվում է սեփական կապիտալի շահութաբերության որոշիչ գործակիցները: Հետազոտությունը կատարվել է NASDAQ-100 կազմակերպությունների օրինակի վրա ըստ գործունեության ոլորտների: Սեփական կապիտալի շահութաբերության վրա ազդող գործոնները բացահայտելու համար օգտագործվել է փոքրագույն քառակուսիների ռեգրեսիոն անալիզի մեթոդը: Այս աշխատանքում որպես սեփական կապիտալի շահութաբերության վրա ազդող հիմնական գործոններ ընդգրկված են, ինչպես ընդլայնված Դյուպոն մեթոդի բաղադրիչները, այնպես էլ այլ ֆինանսական գործակիցներ: Ըստ հետազոտության արդյունքների, անկախ տնտեսության ոլորտից, ընդլայնված Դյուպոն մեթոդի բաղադրիչներն են հանդիսանում սեփական կապիտալի շահութաբերության վրա ազդող հիմնական գործոնները:

Давид ХАРАТЯН
ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛЕЙ NASDAQ-100
Ключевые слова: рентабельность собственного капитала, Дюпон метод, анализ финансовых коэффициентов.
В статье исследуются детерминанты рентабельности собственного капитала. Анализ проводится на примере отраслевых секторов “NASDAQ-100”. Метод наименьших квадратов (OLS) регрессии используется для определения детерминантов рентабельности собственного капитала. Основными факторами, рассматриваемыми в этом исследовании, являются расширенные компоненты Дюпона, а также другие финансовые коэффициенты. Согласно выводам, основными драйверами рентабельности собственного капитала являются компоненты расширенного метода Дюпон независимо от отраслевого сектора.

DETERMINANTS OF RETURN ON EQUITY: NASDAQ-100 INDUSTRY SECTORS  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ