ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ
ՑԱԾՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ԵՎ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ «ԿՈՐՍՎԱԾ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԸ»

Տնտեսագիտական գրականության մեջ գոյություն ունի «իրացվելիության թակարդ» անվանվող գործընթաց, որը հանգեցնում է նրան, որ ցածր տոկոսադրույքները ոչ միայն չեն խթանում տնտեսական ակտիվությունը, այլև հակառակըª լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում տնտեսության զարգացման համար: 20-րդ դարավերջին, կապիտալիստական երկրներում ֆինանսական համակարգի զարգացմանը զուգընթաց, ի հայտ եկան նաև իրացվելիության թակարդի դրսևորումներ, որոնցից առանձնակի ուշադրության է արժանի Ճապոնիայի օրինակը, որը տնտեսագիտական գրականության մեջ առավել հայտնի է «Ճապոնիայի կորսված տասնամյակ» անվանումով: Հոդվածում ներկայացվել են նաև արտասահմանյան մի շարք հեղինակներիª տեսակետներին առնչվող վերլուծություններն ու ուսումնասիրությունները:

Айк БЕДЖАНЯН
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И "ПОТЕРЯННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ" ЯПОНИИ
Ключевые слова: ловушка ликвидности, процентная ставка, финансовое посредничество, денежнокредитная политика, инфляционные ожидания, номинальная ставка процента, реальная ставка процента, экономический рост.
В экономической литературе существует феномен под названием "Ловушка ликвидности", что приводит к тому, что низкие процентные ставки не только стимулируют экономическую активность, но и наоборот - они являются серьезным препятствием для экономического развития. В конце 20-го века наряду с развитием финансовых систем в капиталистических странах наблюдались также проявления ловушки ликвидности, о которых стоит упомянуть пример Японии. В экономической литературе это в основном известно как "Потерянное десятилетие". В статье также представлены анализы и исследования зарубежных авторов, посвященных этому явлению.

ՑԱԾՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ԵՎ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ «ԿՈՐՍՎԱԾ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԸ»  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ