ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Սուրիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հարկային համակարգի կազմակերպական կառուցվածքի ընտրությունը պայմանավորում է դրա պահպանման ծախսերն ու հարկային վարչարարության իրականացման հնարավորությունները։ Տարբեր երկրների հարկային համակարգերի զարգացման ժամանակակից միտումների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Հայաստանի հարկային ռազմավարության կիզակետում են լինելու հարկային մարմինների կառավարման ոլորտում ռազմավարական կառավարման և պլանավորման սկզբունքների ներդրումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման հետագա խորացումը, մասնավոր հատվածին արտապատվիրված հարկային մարմնի գործառույթների շրջանակի ընդլայնումը, հարկային մարմինների միջազգային համագործակցության խորացումը, ինչպես նաև հարկատուների սեգմենտավորման հիման վրա հարկային մասնագիտացած ստորաբաժանումների ստեղծումը։

Сурик САРКИСЯН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая стратегия, организационная структура, налоговая реформа.
Выбор организационной структуры налоговой системы обусловливает затраты на его обслуживание и возможности для налогового администрирования. Изучение современных тенденций в развитии налоговых систем в различных странах позволяет сделать вывод, что в близжайшие годы налоговая стратегия будет направлена на внедрение принципов стратегического управления и планирования в области налогового администрирования; на дальнейшее развитие информационных технологий; на расширение перечня функций налоговых органов, делегированных частному сектору; на укрепление международного сотрудничества между налоговыми органами различных стран; а также на создание специализированных подразделений на основе сегментации налогоплательщиков.

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ