ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հայկազ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՂԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Էլեկտրոնային փողերը բոլորովին նոր երևույթ են համաշխարհային տնտեսության մեջ: Դրանք իրենցից ներկայացնում է թվային (վիրտուալ) արժույթ, շիֆրավորված տեղեկատվություն, որտեղ օգտագործվում է կրիպտոգրաֆիայի (ծածկագիտության) մեթոդը: Ներկայում կրիպտովալյուտան օգտագործվում է ինչպես ֆինանսական շուկաներում իրականացվող սպեկուլյատիվ գործարքներում, այնպես էլ իրական հատվածում, մասնավորապես՝ մանրածախ առևտրում: Այսինքն, էլեկտրոնային փողերն արդեն այժմ կատարում են փողի հիմնական գործառույթները` շրջանառության միջոց, խնայողության միջոց և հաշվառման միջոց: Առայժմ դրանք չեն օգտագործվում միայն վարկավորման բնագավառում:
Տարբեր երկրներում կրիպտովալյուտաների նկատմամբ կան տարբեր մոտեցումներ: Այս տեսանկյունից երկրները կարելի է բաժանել երեք խմբի. երկրներ, որտեղ էլեկտրոնային փողերը խրախուսվում են, զգուշավոր մոտեցմամբ երկրներ և սահմանափակող կամ արգելող երկրներ: Չնայած տարբեր երկրներում այս արժույթների նկատմամբ վերաբերմունքը տարբեր է և հաճախ տրամագծորեն հակադիր, այնուամենայնիվ, շատերի կարծիքով, առաջիկայում էլեկտրոնային փողերը շարունակելու են տարածվել, և այն երկրները, որոնք կխոչընդոտեն դրան, ետ կմնան իրենց զարգացման մեջ:

Айказ ОГАННИСЯН
Гаяне АВАГЯН
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Ключевые слова: электронные деньги, криптовалюта, капитализация, электронный кошелек, биржа киптовалют.
Электронные деньги - это совершенно новое явление в мировой экономике. Это цифровая (виртуальная) валюта, зашифрованная информация, где используется метод криптографии. В настоящее время криптоанализ используется как в спекулятивных транзакциях на финансовых рынках, так и в реальном секторе, особенно в розничной торговле. Другими словами, электронные деньги уже выполняют основные функции денег - средства обращения, сбережений и учета. Пока они не используются только в области кредитования.В разных странах существуют разные подходы к криптовалютам. С этой точки зрения страны можно разделить на три группы: страны, в которых поощряются электронные деньги, страны с осторожным подходом и ограничительные или запретительные страны. Хотя отношение к этим валютам в разных странах различно и часто диаметрально противоположно, многие считают, что в ближайшем будущем электронные деньги будут продолжать распространяться, а те страны, которые будут препятствовать этому, отстанут в своем развитии.

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՂԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ