ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Էդմոնդ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ Վահագն ՄԵԼԻՔ-ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պարտատոմսերի պայուսակի սպասվող եկամտաբերությունը, բացի եկամտաբերության կորի ընթացիկ և սպասվող տեսքից, կախված է նաև արժեկտրոնային եկամտաբերությունից, պարտատոմսի դյուրացիայից, ներդրումային հորիզոնից և այլ ցուցանիշներից: Պայուսակի համար որևէ ռազմավարության գրավչությունը գնահատելու համար կարևորվում է սպասվող եկամտաբերության վրա այդ գործոնների ազդեցության և դրանց հետ կապված ռիսկերի ամբողջական վերլուծությունը: Աշխատանքում ուսումնասիրվում է պարտատոմսի եկամտաբերության վրա յուրաքանչյուր գործոնի ազդեցության բնույթը և չափը, ինչպես նաև ներկայացվում է այդ գործոնների ազդեցության գնահատման մի քանի մոտարկման մեթոդներ՝ ի լրումն ճշգրիտ գնահատման մեթոդի: Աշխատանքում ցույց է տրված, որ գործնականում լայնորեն կիրառվող մոտեցումները կարելի է դուրս բերել մեկ ընդհանրական բանաձևից՝ տարբեր ենթադրությունների պայմաններում:

Эдмонд ВАРДУМЯН
Ваагн МЕЛИК-ПАРСАДАНЯН
ОЖИДАЕМЫЙ ДОХОД ОБЛИГАЦИЙ
Ключевые слова: облигация, инвестиционный горизонт, доходность, купон, продолжительность.
Ожидаемый доход портфеля облигаций зависит не только от текущей и ожидаемой формы кривой доходности, но и от ставки купона, продолжительности и инвестиционного горизонта среди других факторов. В этом отношении очень важно проанализировать влияние этих факторов на ожидаемую доходность портфеля, чтобы оценить привлекательность определенной стратегии портфеля с фиксированным доходом. В этом исследовании мы проанализировали природу и величину влияния каждого из факторов на ожидаемый доход портфеля облигаций. Кроме того, мы представили несколько приблизительных подходов для оценки величины воздействия в дополнение к точному подходу. Мы также показали, что широко используемые подходы могут быть получены из более общей формулы при определенных предположениях.

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ