ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Անուշ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՀՀ բանկային համակարգը երկրի տնտեսության դինամիկ զարգացող ոլորտներից է: Բանկային համակարգի արդյունավետ աշխատանքի համար կարևորվում է ռիսկերի կառավարումը: Բանկերը հիմնականում առնչվում են վարկային, իրացվելիության, տոկոսադրույքի և արտարժութային ռիսկերի հետ: Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել արտարժութային գործառնություններին, դրանց հաշվառմանը և արտարժութային ռիսկերի կառավարմանը:

Ануш ГАСПАРЯН
УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И АНАЛИЗ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА
Ключевые слова: банк, валютноя позиция, риск, привлеченные средства, выделенные средства, кумулятивный разрыв.
Банковская система динамично развивающиеся отрасль экономики. Управление рисков имеет важное значение для эффективного функционирования банковской системы. Банки в основном связаны с кредитным, риском ликвидности, процентной ставки и валютным риском. В статье говорится о валютных операциях, а также порядок учета и управления валютным риском.

ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ