ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Арзик СУВАРЯН Нарина МКРТИЧЯН
ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА

Несмотря на тот факт, что по определению субъекты МСБ характеризуются относительно низкой потребностью в деньгах, финансирование данного сектора в современных условиях является первостепенной задачей. Наличие финансовых средств позволяет субъектам МСБ производить качественную продукцию и, обеспечивая для нее соответствующий дизайн, осуществлять выход на внешний рынок. В статье рассматриваются вопросы финансирования малого и среднего бизнеса в РА, представлены условия кредитования и порядок предоставления кредитных гарантий, сделаны соответствующие выводы и некоторые предложения.

Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ
Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՈՔՐ և ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Բանալի բառեր` փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն, ՓՄՁ սուբյեկտներ, արտահանում, ապրանքներ, ֆինանսական աջակցություն:
Անկախ այն հանգամանքից, որ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունները համեմատաբար քիչ ֆինանսական միջոցների կարիք ունեն, դրանց ֆինանսավորումը ժամանակակից աշխարհում հանդիսանում է կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Ֆինանսական միջոցների առկայությունը թույլ է տալիս փոքր և միջին ձեռնարկություններին արտադրել որոկյալ ապրանք և, ապահովելով վերջինիս համար համապատասխան դիզայն՝ ելք գործել արտաքին շուկա:Հոդվածում ուսումնասիրված են ՀՀ ՓՄՁ ֆինանսավորման հիմնախնդիրները, դիտարկված են վարկավորման պայմանները, երաշխիքների տրամադրման ընթացակարգը, ներկայացված են համապատասխան եզրակացություններ և առաջարկություններ:

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РА  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ