ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Անուշ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հոդվածում ուսումնասիրվել է ՀՀ բժշկական ապահովագրական համակարգի զարգացման միտումներն ու փոխառնչությունները սոցիալ-տնտեսական գործոնների հետ: Ուսումնասիրվել են սոցիալ-տնտեսական մի շարք գործոնների և մեկ շնչին բաժին ընկնող առողջության ապահովագրության համախառն ապահովագրավճարների դինամիկան և դրանց զարգացման օրինաչափությունները: Հիմնվելով կատարված վերլուծության վրա, առջարկվում է մեծացնել առողջության ապահովագրության նկատմամբ պահանջարկը՝ ներդնելով պարտադիր բժշկական ապահովագրություն:

Ануш ТУМАНЯН
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ АРМЕНИИ И ВЗАИМОСВЯЗИ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Ключевие слова: медицинские страховые премии на душу населения, доход на душу населения, среднемесячная номинальная заработная плата, потребительские расходы, ВВП на душу населения, общая линия бедности, темпы роста безработицы.
В статье рассмотрены тенденции развития системы медицинского страхования и взаимосвязи с социально-экономическими факторами. Изучено динамика и закономерность развития социально-экономических факторов и медицинких страховых премии на душу населения. На основе анализа, предлагается увеличить спрос на медицинское страхование путем внедрения овязательного медицинского страхования.

ՀՀ-ՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ  ՈՒ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ