ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հեղինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ամբողջապես գտնվում է բնական աղետների միջին կամ բարձր ռիսկային գոտում: Լինելով լեռնային երկիր` Հայաստանն ունի երաշտների և ջրային ռեսուրսների անհամաչափ բաշխվածություն, որի արդյունքում տարածքը առավել զգայուն է կլիմայական անբարենպաստ փոփոխությունների նկատմամբ` խոցելի դարձնելով գյուղական բնակչության ապրուստի միջոցները: Գյուղատնտեսության ոլորտը Հայաստանի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունի: Այն ապահովում է գյուղական վայրերում ապրուստի միջոցների, պարենային ապահովության, գյուղերի զարգացման և արտահանման զգալի մասը: Հիմք ընդունելով գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող բազմաթիվ գործոնների առկայությունը` մեր հանրապետությունում գերակա խնդիր է դարձել գյուղատնտեսության ապահովագրությունը, հատկապես՝ կարկտահարության, ցրտահարության, երաշտի, ուժեղ քամու և ջրհեղեղի դեմ պաշտպանության ապահովագրական համակարգի ներդրումը:

Гегине ОГАНИСЯН
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Ключевые слова: страхование, сельское хозяйство, фермы, стихийные бедствия, реформы, инвестиции.
Территория Армении полностью расположена на среднем или высоком риске стихийных бедств. Так как Армения является горной страной, она имеет неравномерное распределение засухов и водных ресурсов, в результате территория наиболее чувствительна к неблагоприятным последствиям изменения климата - сделав уязвимым средства к существованию сельского населения. Сельское хозяйство играет очень важную роль для Армении. Оно обеспечивает большую часть средств к существованию, продовольственной безопасности, развитию сел и экспорта в сельских районах. На основании наличия различных факторов, препятствующих развитию сельского хозяйства, в нашей стране стало одним из приоритетных вопросов страхование в сельскохозяйства, особенно инвестиция страховой системы защищения против града, заморозков, засухи, сильного ветера и наводнений.

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ