ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

Շինարարական կազմակերպությունները ժամանակակից պայմաններում ձգտում են որակի պահպանման հետ մեկտեղ՝ ծախսերի նվազեցման: Վերջինս հնարավոր է դառնում ֆինանսների կառավարման արդյունավետ համակարգի մշակման և ներդրման շնորհիվ: Հոդվածում քննարկվում են ֆինանսների կառավարման համակարգի առավելություններն ու համակարգի ձևավորման փուլերը, ինչպես նաև ներկայացված են այն խնդիրները, որոնք լուծում է ֆինանսների կառավարման համակարգը:

Ара ОГАННИСЯН
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: система управления финансов, финансовые ресурсы, строительная организация, баланс, денежные потоки, финансовый отчет.
В современных условиях строительные организации стремятся снизить затраты при этом сохранив качество. Последнее становится возможным благодаря разработке и внедрению эффективной системы управления финансами. В статье рассматриваются преимущества и этапы формирования системы управления финансов, а также представлены те проблемы, которые решает вышеупомянутая система.

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ