ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Հրաչիկ ՋԱՎԱԴՅԱՆ Իռա ՓԱՆՈՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվել են խորհրդատվական ծառայությունների կայունության ապահովման խնդիրները, ինքնաֆինանսավորման վիճակն ու նախադրյալները, եւ դրանց բարելավման համար մշակվել է մատուցվող ծառայությունների համար սակագների որոշման մեթոդաբանություն: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների սակագները սահմանված չեն կամ հաշվարկվում են անպատեհ գիտական հիմնավորումներով: Ելնելով հետազոտության արդյունքներից` ներկայացնում ենք ծառայությունների եւ սակագների արժեքի հաշվարկման մեթոդ, որը հնարավորություն կտա հաշվարկել մատուցվող ծառայությունների սակագները` այդ ծառայությունների համար ապահովելով ֆինանսական կայունություն:Грачик ДЖАВАДЯН
Ира ПАНОСЯН
ПРЕДПОСЫЛКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА УСЛУГИ В УСЛОВИЯХ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: консультационная деятельность, постоянные и переменные затраты, тариф, пропорционально.

В статье рассмотрены проблемы обеспечения устойчивости консультационных услуг, состояние и предпосылки самофинансирования, и для их улучшения была разработана методика определения тарифов на оказываемые услуги.
Обследование показало, что тарифы оказанных консультационных услуг не установлены или часто рассчитываются не нужными научными обоснованиями. На основании результатов исследования был рекомендован метод расчета стоимости услуг и тарифов, который позволит РЦССХ иметь возможность рассчитать тарифы на оказываемые услуги и на их основе оказать платные услуги, обеспечивая финансовую стабильность оказанных услуг.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ