ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Հրանտ ԴԱՎԹՅԱՆ
«ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ

Սույն հոդվածում դիտարկվում են տվյալագիտության եւ էկոնոմետրիկայի հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք իրենց սկիզբն են առել Մեծ տվյալների վերլուծությունից, սակայն այսօր կիրառություն են գտել նաեւ ավանդական տվյալների վերլուծության ասպարեզում: Հետազոտությունն իրականացվում է գործարար կառավարման տեսանկյունիցª ընդգծելով վերոնշյալ 2 գիտությունների կարեւորությունը, դերը եւ առանձնահատկությունները գործարար որոշումների ընդունման գործընթացում:

Грант ДАВТЯН
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Ключевые слова: большие данные, наука о данных, эконометрика, отсутствующее значение, анализ.

В данной статье рассматриваются основные различия между наукой о данных и эконометрикой. Данные понятия являются следствием роста анализа больших данных за последнее время, однако, применимы также к традиционным наборам данных. Исследование проводится с точки зрения управления бизнесом, подчеркивая важность, роль и особенность этих двух областей в принятии бизнес-решений.

«ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ