ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Манушак МКРТЧЯН
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Մանուշակ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Բանալի բառերª գենդերային հարաբերություններ,զբաղվածության ոլորտ, աշխատաշուկայի վերլուծություն, սոցիալական ցանցեր, սոցիալական կապիտալ, ոչ ֆորմալ տնտեսություն:

Շուկայի ինստիտուցիոնալ եւ կառուցվածքային տարրերի, ինչպես նաեւ սոցիալ-մշակութային դերի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս բացատրել դրա ներսում տեղի ունեցող գործընթացները եւ ամբողջական պատկերացում կազմել աշխատաշուկայի վերաբերյալ: Աշխատաշուկայի գործունեության օպտիմալ մեթոդոլոգիան հիմնվում է վերջինիս արդյունավետության եւ գործիքային վարքագծի վերաբերյալ տնտեսագետների մշակումների, ինչպես նաեւ սոցիալական կառուցվածքի, հարաբերությունների եւ շարժառիթների սոցիոլոգիական վերլուծությունների վրա:
Анализ структурных и институциональных элементов рынка, а также его социокультурных значений дает возможность полностью объяснить происходящие в нем процессы и сформировать сравнительно целостные представления о рынке труда. Оптимальная методология рынка труда опирается на синтез наработок экономистов об инструментальном поведении и эффективности и на социологический анализ социальной структуры, отношений и мотивов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К ИССЛЕДОВАНИЮ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ В  КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ