ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Աննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման մարքեթինգային հայեցակարգի մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է նաեւ մտածել սխեմաներ եւ մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն զբոսաշրջիկների ինքնազարգացմանը եւ ստեղծագործական ներուժի դրսեւորմանը: Այս մոտեցումը կարելի է համարել դեռեւս ՀՀ զբոսաշրջային համակարգում լիարժեք չիրացված, իսկ հաշվի առնելով այն, որ զբոսաշրջիկները փորձում են ունենալ ավելի իմաստալից տպավորություններ` ներգրավվելով ստեղծագործական զբոսաշրջության մեջ, անհրաժեշտ է ոչ միայն ավանդական զբոսաշրջային մոտեցումները զարգացնել, այլեւ փորձել անցում կատարել ավելի ժամանակակից համակարգերի:

Анна БЕГЛАРЯН
МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РА
Ключевые слова: туризм, концепция развития, маркетинговая политика, виды туризма, чистые денежные потоки туризма, международный опыт.

При разработке маркетинговой концепции развития туризма РА необходимо также думать о схемах и механизмах, которые будут способствовать укреплению творческого потенциала и самовыражения туристов. Такой подход можно рассматривать как еще не полностью реализованний в туристическом секторе. Принимая во внимание тот факт, что туристы пытаются иметь более значимые впечатления, надо развивать не только традиционный туризм, но и попытаться сделать переход к более современным системам.

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ