ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Անուշ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Մի անդամ պետության տարածքից մյուս անդամ պետության տարածք ապրանքներ արտահանելու դեպքում այն անդամ պետության հարկատուի կողմից, որի տարածքից դուրս են բերվել ապրանքները, կիրառվում են ԱԱՀի զրոյական դրույքաչափ եւ ¥կամ¤ ակցիզների վճարից ազատումª նախատեսված փաստաթղթերը հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում: Անուղղակի հարկերի չվճարման, ոչ ամբողջությամբ վճարման կամ սահմանված ժամկետի խախտմամբ վճարման դեպքում, հարկային մարմինը բռնագանձում է անուղղակի հարկեր եւ տույժերª անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ չափով: ՀՀ տնտեսվարողները, որոնք իրենց գործունեության ընթացքում ունենում են ներմուծման կամ արտահանման դեպքեր, պետք է առավել ուշադրություն դարձնեն մաքսային հայտարարագրերի կազմման, ժամկետի, դրանց մեջ նշված գնի եւ հաշվարկած հարկի հետ կապված հարցերում, քանի որ հաճախ ժամկետների եւ ԱԱՀ հաշվարկի մեջ հարկը ճիշտ չարտացոլելու կամ ժամկետի մեջ չհաշվանցելու արդյունքում կարող են կանգնել լուրջ խնդիրների առաջª այն հայտնաբերելով ստուգման արդյունքում:


Ануш МАРГАРЯН
О ВОПРОСАХ ПО СБОРУ И УПЛАТЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Ключевые слова: Таможенный Союз, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, косвенные налоги, импорт-экспорт.

На товары, экспортируемые из одного государства - члена на территорию другого государства, со стороны налогоплательщика государства - члена, с территории которого вывезены товары, в случае, если предусмотренные документы представляются в налоговые органы, применяются нулевые налоговые ставки на НДС и /или/ освобождение от акцизной платы.
В случае неполной уплаты или уплаты с нарушением установленных сроков для уплаты косвенных налогов, налоговый орган взымает косвенные налоги и штрафы, в соответствии с порядком и размером, установленным законодательством данного государства -члена.
Хозяйствующие субъекты РА, деятельность которых предусматривает случаи импорта или экспорта, должны обратить должное внимание на составление таможенных деклараций, сроки, на вопросы относительно указанной цены и расчетных налогов, поскольку часто в результате неправильного отражения налогов или расчета НДС не в сроки, могут встать перед серьезными проблемами, в случае их обнаружения во время проверки.

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ  ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ