ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Տարոն ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

Հոդվածում շղթայական տեղադրումների եղանակով ուսումնասիրվել են ՀՀ առեւտրային բանկերի կանոնադրական կապիտալում կատարված օտարերկրյա ներդրումների շահութաբերության եւ շահաբաժինների վճարման գործակիցները: Առաջարկվել է ներդրումների արդյունավետության գործոնային վերլուծության մեթոդներª երկգործոն եւ եռագործոն տարբերակներով, ինչպես նաեւ արդյունավետության գնահատման երկու նոր ցուցանիշներ: Վերոնշյալ մեթոդներով իրականացվել է վերլուծություն ՀՀ առեւտրային բանկերի օրինակով:


Тарон СИМОНЯН
УЛУЧШЕНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ АРМЕНИИ
Ключевые слова: иностранные инвестиции, коммерческие банки, эффективность инвестиций, факторный анализ.

В статье методом цепных подстановок изучены коэффициенты выплаты дивидентов иностранным инвесторами прибыльности иностранных инвестиций в уставный капитал банков Армении. Представлен новые методы факторного анализа эффективности иностранных инвестиций в двухфакторном и трехфакторном варианте а также две новые показатели эффективности иностранных инвестиций. Вышеупомянутыми методами анализирован эффективность иностранных инвестиций в банках Армении.

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ