ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Նարինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Դրամական հոսքերի տնտեսագիտական բնութագրումը կարեւորվեց շուկայական մրցակցային տնտեսավարման պայմաններում: Տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգում հիմնախնդիր հանդիսացավ ժամանակային կտրվածքով դրամական հոսքեր ձեւավորել այնպես, որ հնարավորություն ստեղծվի լիարժեք եւ տեղին ֆինանսապես սպասարկել տնտեսավարման գործառույթները: Այս հիմ-նախնդիրը առաջնահերթ համարվեց բանկային համակարգում եւ դրա հետ կապված խնդիր դրվեց հստակ սահմանել դրամական հոսքերի բնութագրիչները եւ դրանք կիրառելու կառավարչական որոշումներ կայացնելիս:

Нарине САРГСЯН
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Ключевые слова: денежные потоки, банковская система, финансовая устойчивость, финансовое равновесие.
Определение экономических характеристик денежных средств стало актуальным в условиях рыночных отношений и конкурентной деятельности организаций. В системе управления экономической деятельностью стало необходимым в разрезе времени формировать денежных средств таким образом, чтобы стало возможным своевременного осуществления финансирования хозяйственных операции. В банковской системе решение данной проблемы становится более приоритетным, и поэтому экономические характеристики денежных потоков выступают методологической базой для управленческих решений.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ