ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Արմինե ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸª ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐ

Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել է ոչ ֆինանսական տեղեկատվության բացահայտման միջազգային փորձը, ՀՀ-ում հեռանկարները եւ հիմնավորվել է դրա կազմման կարեւորությունը:
Վերջին տարիներին կազմակերպությունների տարեկան հաշվետվությունները ենթարկվում են էական փոփոխությունների: Ընկերության գործունեության թափանցիկության բարձրացման եւ կառավարման գործընթացի որակի աճին նպաստող կարեւոր գործիք են դարձել ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները:
Հեղինակը կատարել է ՀՀ օրենսդրաիրավական ակտերի վերլուծություն, որի արդյունքում հանգել այն եզրակացության, որ կազմակերպությունների պոտենցիալ ներդրողներին եւ բաժնետերերին անհրաժեշտ եւ օգտակար է ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաեւ ոչ ֆինանսական տեղեկատվությունը:


Армине МЕЖЛУМЯН
ВАЖНОСТЬ НЕФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
Ключевые слова: управленческий учет, финансовая и не финансовая информация, не финансовые отчеты, экономические, социальные и экологические отчеты

В рамках статьи был рассмотрен международный опыт раскрытия нефинансовой информации, перспективы в Республики Армении и оправдалось необходимость ее подготовки.
В последние годы годовые отчеты компаний подвергаются значительных изменениям. Нефинансовые отчеты стали важным инструментом содействия повышению качества процесса управления и прозрачности деятельности компании.
Автор сделал анализ правовых актов РА, в результате которого пришел к выводу, что потенциальным инвесторам и акционерам компании необходима и полезна как финансовая, так и нефинансовая информация.

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸª ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ