ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (197-198) / -Հունվար 2017
 
Գեւորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆª «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊԸ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

ՀՀ-ում գործող կազմակերպության գործունեության եւ մրցակցային շուկայում իր ուրույն տեղն ունենալու համար շատ կարեւոր հանգամանք է ֆինանսական կայուն դրությունը, որի գլխավոր նախապայմաններից է իրացվելիության ցուցանիշների վերլուծությունը: Իրացվելիության ցուցանիշները թույլ են տալիս հասկանալ կազմակերպության ընթացիկ պարտավորությունների ծածկման կարողությունը եւ գնահատել կազմակերպության հետագա ֆինանսական վիճակը:


Геворг ПЕТРОСЯН
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО “ЮКОМ”
Ключевые слова: Финансовая стабильность, финансовая положение, ликвидность, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, текущие активы, текущие обязательства, ликвидность баланса.

Крайне важным обстоятельством для деятельности организации, действующей в РА, а также для обеспечения своей ниши на конкурентном рынке является стабильное финансовое положение, а одним из предпосылок для этого является анализ показателей ликвидности. Показатели ликвидности позволяют понять способность организации покрыть текущие обязательства и оценить ее дальнейшее финансовое положение.

ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆª «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊԸ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ