ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #1-2 (209-210) /2018

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
217 | 216 | 215 | 213 | 211 | [ 209 ] |

 
Թիվ 1-2 (209-210), 2018
Թիվ 1-2 (209-210), 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 1-2 (209-210), 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 1-2 (209-210), 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 1-2 (209-210), 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 1-2 (209-210), 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 1-2 (209-210), 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Լիդա ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ՌԻՍԿԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅՈՒՄ

Դիտարկվում են ռիսկերի դրսևորման և կառավարման առանձնահատկությունները լոգիստիկայում: Բնութագրվել են են ռիսկի հիմնական տեսակները
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՌԻՍԿԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՋԱՎԱԴՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Առևտրային բանկերում ֆինանսական ռեսուրսներ ձևավորումն ունի առանձնահատկություններ, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեորգի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ

Աշխատանքը նպատակ է հետապնդում կատարել բազմագործոն ոչ գծային ռեգրեսիոն գնահատում՝ դիտարկելով կոռուպցիայի և կառավարման համակարգի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարի ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման արդի փուլում կարևորվում է բանկային համակարգի վրա մարդկային ռեսուրսների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԶԱԼԻՆՅԱՆ
ՉԺՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ - ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում ներկայացվում է Չինաստանի ստեղծած քաղաքական մոդելը, ումնասիրվել է Չինական «մտքի թռիչքը», գաղափարական ու մշակութային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՉԺՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ - ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմինե ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել է ներքին վերահսկողության տեսական և իրավական հիմքերը, հիմնավորվել է դրա դերը կառավարման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Վազգեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ

2013 թվականին Հայաստանը թողարկեց առաջին Եվրոպարտատոմսերը՝ 700 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով, որի մեծ մասն ուղղվեց միջպետական վարկի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող վարկային քաղաքականության արդյունավետությունը հիմնականում պայմանավորված է վարկային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈւՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայությունների իրականացման վիճակի օբյեկտիվ գնահատման համար անհրաժեշտ է անդրադարձ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈւՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վարդան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Երկրի բանկային համակարգի ընդհանուր վիճակն ուսումնասիրելու համար, հարկավոր է ուսումնասիրել այդ երկրի տնտեսության հիմնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ֆինանսական կայունության գնահատումը հիմնված է տարբեր մոտեցումների, ցուցանիշների, իրականացված տարատեսակ վերլուծությունների վրա:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում մանրամասն ներկայացվում է առողջապահական համակարգի գործառույթներն ու նպատակները, ֆինանսավորման բյուջետային խմբերը,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անդրանիկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Ակտիվների արժեթղթավորումը ենթադրում է բազմազան ֆինանսական ռիսկեր, որոնք իրենց հերթին, պահանջում են ռիսկերի համապարփակ գնահատում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ՔԵՃԵՃՅԱՆ
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԹՐԵՍ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Ֆինանսական կայունության ինդիկատորների հաշվարկման եղանակներից է ստանդարտ պորտֆելի տեսության օգտագործմամբ տնտեսության տարբեր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԹՐԵՍ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արևիկ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված են հիփոթեքային վարկավորման գործիքների էությունը,միջազգային պրակտիկայում կիրառվող գործիքակազմերը,դրանց
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մելանյա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Վարկային հարաբերություններն իրականացվում են բանկային համակարգի, վարկային կազմակերպությունների միջոցով: Վարկային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Էդգար ԹԱՂԱՐՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Տնտեսական աճի որակի և ներառականության ապահովումը հանդիսանում են ցանկացած ազգային տնտեսության մրցունակության և զարգացման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթևիկ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Տեղեկատվական դարաշրջանում զբոսաշրջության վիճակագրությունը այդ ոլորտի վերլուծական տեղեկատվության կարևորագույն աղբյուր և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԱԶԱՏ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Յուրաքանչյուր երկրում ագրոպարենային ոլորտում ազատական տնտեսական համակարգի ձևավորման ու կայուն զարգացման կարևորագույն գլխավոր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԱՏ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գարիկ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՈԿԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Հոդվածում իրականացվել է արտաքին տնտեսական շոկերի՝ ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա ազդեցության գնահատում դինամիկ ստոխաստիկ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՈԿԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռոբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների տնտեսական համագործակցության արդյունքները պայմանավորված են քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական այն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հակոբ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Բջջային կապի ծառայությունների ոլորտը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև: Թվային աշխարհում բջջային օպերատորների բիզնեսի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հռիփսիմե ՕՍԻՊՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հետազոտության շրջանակներում մշակվել է տնտեսական աճի մոդել, որի լուծումը վկայել է, որ մարդկային կապիտալի զարգացման ընթացիկ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դիանա ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ազգային տնտեսության մրցունակությունը ցույց է տալիս տնտեսական քաղաքականության հաստատությունների արդյունավետությունը, որոնք ի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Цолак МАКАРЯН
МЕХАНИЗМ ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТА РА В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье представлен особый механизм стабилизации и повышения уровня экспорта при критическом падении стоимости национальной
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
МЕХАНИЗМ ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТА РА В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի, էլեկտրաէներգիայի արտադրության, էլեկտրաէներգիայի սպառման,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մանե ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Շուկայական տնտեսության համակարգում ՓՄՁ սուբյեկտներն իրականացնում են կարևոր գործառույթներ։ ՓՄՁ–ների գործունեությունը նպաստում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վռամ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքի տարածաշրջանային բաժանման գործընթացներում երկրի տեղի ու դերի մասին հավաստի տվյալներ կարող են հաղորդել ինտեգրացիոն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Tigran PILIPOSYAN
REAL-TIME AND DAY-AHEAD ENERGY MARKETS

Տիգրան ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ
ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՕՐ-ԱՌԱՋ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
Բանալի բառեր՝ ՓՋՄ և ՍՓՓ էլեկտրաէներգիայի շուկաներ, «օր-առաջ»
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
REAL-TIME AND DAY-AHEAD ENERGY MARKETS  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում դիտարկվել են ՀՀ մաքսային մարմինների գործունեությունը կատարելագործելու հիմնախնդիրները։ Մաքսային ծառայողների կերպարը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ Ամալյա ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ներդրումային ռեսուրսների գնի փոփոխությունը էապես ազդում է ներդրումային գործունեության արդյունավետության վրա: Ներդրումային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկանուշ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ (ՕՈՒՆ) ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Անկախացումից հետո Հայաստանում ստեղծված ծանր տնտեսական իրավիճակից դուրս գալու համար կարևորվեց դեպի երկիր ներդրումների ներհոսքը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ (ՕՈՒՆ) ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Խաչատուր ԻԳԻԹՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվել են ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման ֆինանսական հիմնախնդիրները, իս դրանց լուծման ուղղությամբ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ԳԱԹՐՋՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ (ՀՀ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Հոդվածում ՀՀ ջերմոցային տնտեսությունների օրինակով կատարվել է կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գնահատում, որտեղ հեղինակը,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ (ՀՀ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Сергей ИГНАТОВ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИИ

В статье рассмотрены вопросы, касающихся объемов и направлений притока прямых иностранных инвестиций. Выявлены основные
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ՔԵՃԵՃՅԱՆ
ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԵՖՈԼՏԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՀՀ ՀԱՄԱՐ

Աշխատանքում ներկայացված է հեղինակի կողմից վարկային ռեգիստրի տվյալների հիման վրա ստեղծված վարկերի միգրացիայի հաշվետվական ձևը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԵՖՈԼՏԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՀՀ ՀԱՄԱՐ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալբերտ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵՏՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ազգային նորամուծական քաղաքականության դերը ժամանակակից գիտելիքահենք տnտեսությունում առանցքային է։ Սակայն վերջինիս բարդ եւ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵՏՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուզաննա ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Բարեկեցության կարգավորումը՝ դրա ապահովման տարրերի, երաշխիքների և այլնի փոփոխությունն է: Բնակչության բարեկեցության ձևավորման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռոբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Միջազգային տնտեսական համագործակցության ոլորտում ՀՀ կողմից կատարված վիթխարի աշխատանքի արդյունքները, որոնք պետք է դրսևորվեին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ՉԱԽՈՅԱՆ
ԻՆՉՈՒ՞ ԵՆ ՄԱՐԴԻԿ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԻՄՈՒՄ. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ աշխատանքում իրակացվել է միգրացիայի որոշիչների վերաբերյալ միջազգային և հայկական գրականության ուսումնասիրություն:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՆՉՈՒ՞ ԵՆ ՄԱՐԴԻԿ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԻՄՈՒՄ. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մհեր ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՁԵՎՎԱԾ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

Սույն հոդվածում քննարկվում է Եվրոպական Միության «Արևելյան գործընկերություն» ծրագրի 5-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում (2017թ. նոյեմբերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՁԵՎՎԱԾ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Микаэл БАДАЛЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ

Целью данной работы является обзор существующих теоретических и эмпирических работ по изучению коррупции в таможенной службе с
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ԱՐԹԵՆՅԱՆ
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում համառոտ ներկայացված են ՀՀ-ում բնակչության վերարտադրության հիմնական ցուցանիշները, դրանց տարածաշրջանային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ

Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության բնագավառի հիմնախնդիրների լուծման գործում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Սույն հոդվածում առաջարկվում է ջրի որակի ցուցանիշների դասակարգման վիճակագրական մեթոդ: Կատարել ենք քլաստերային վերլուծություն՝
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Սույն աշխատանքում առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի մշտադիտարկման նոր մեթոդական մոտեցում: Մեր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ  ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ  ՋՐԵՐԻ  ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրաչյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՄԵՂՄՄԱՆ ԱՆՀՐԱ¬ԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՅՍ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ելնելով ՀՀ գյուղատնտեսության առանձնահատկություններից և զարգացման ներկան վիճակից հիմնավորվել է ոլորտի ռիսկերի մեղմման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՄԵՂՄՄԱՆ ԱՆՀՐԱ¬ԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՅՍ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#1-2 (209-210) /2018
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ