ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #5-6 (201-202) /2017

[ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
207 | 205 | 203 | [ 201 ] | 199 | 197 |

 
Թիվ 5-6 (201-202), 2017
Թիվ 5-6 (201-202), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 5-6 (201-202), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 5-6 (201-202), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 5-6 (201-202), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 5-6 (201-202), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 5-6 (201-202), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՊՆ ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվել և հիմնավորվել է ՀՀ ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեի կառավարման կազմակերպական նոր կառուցվածքի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՊՆ ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Аваг АВАНЕСЯН
ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В данной исследовании был произведен исторический анализ эволюции и тенденций развития основных налоговых инструментов и
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Аваг АВАНЕСЯН
ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В данной исследовании была предпринята попытка построения Матрицы Социальных Счетов для Республики Армения. Последняя версия
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ելիզավետա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը մի շարք ռազմաքաղաքական ու տարածաշրջանային հանգամանքների և պատմական բնույթի գործոնների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարեկ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Նախորդ 25 տարիների ընթացքում ՀՆԱ-ի վրա էական ազդեցություն են ունեցել արտասահմանյան տրանսֆերտները, ինչը հաստատվում է աշխատանքում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՄԻՆԱՍՅԱՆ Արմեն ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ

Ժամանակակից պայմաններում անձնակազմի կառավարման համակարգում կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գործնականում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Հայկազ ԻԳԻԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Սույն հետազոտությունում հաշվարկել և վերլուծել ենք տարբեր մեթոդաբանություններով ստացված տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարեկ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Նարեկ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հանրապետությունում ընթացիկ հաշվի տարբեր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Шираз ВАРДАНЯН
ВНЕДРЕНИЕ ПРАВИЛ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУПЛИКЕ АРМЕНИЯ

Глобализация и интеграционные процессы требуют, чтобы корпоративная стратегия учитывала, помимо прочего,возможные налоговые
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ВНЕДРЕНИЕ ПРАВИЛ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУПЛИКЕ АРМЕНИЯ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալբերտ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ժամանակակից գիտելիքահենք տնտեսության պայմաններում պետական նորամուծական քաղաքականությունը առանցքային նշանակություն ունի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Թամարա ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ Սուրեն ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՓՈՂԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հետազոտությունում դիտարկված են մասնավոր փողերի ներդրման հնարավորությունները որպես այլընտրանքային վճարային գործիքի:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՓՈՂԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Քրիստինա ԱՆԱՆՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում աշխատանքի շուկայի անբաժանելի մասն է գործազրկությունը, ինչը բնորոշ է աշխարհի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Лилит ГУКАСЯН
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СТИМУЛИРОВАНИЮ

Сфера управления нормированием и оплаты труда является одной из самых сложных и важных для каждого субьекта хозяйствования.
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СТИМУЛИРОВАНИЮ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արաքս ԱՎԵՏՅԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմնական խնդիրը առկա ենթակառուցվածքների արդյունավետ կառավարման ապահովումն է, որի համար
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ Լիլիթ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բնակչության պաշտպանվածության և սոցիալական արդարության ապահովման, կյանքի արժանապատիվ պայմանների, հավասար ելակետային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռազմիկ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվել են տնտեսական համակարգի այն փոփոխությունները, որոնց ենթարկվում է արդյունաբերությունը նորարարական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արծրունի ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ձեռնարկատիրությունն անձի կամ անձանց կողմից շահույթ ստանալու նպատակով իրականացվող տնտեսական գործունեությունն է, որն առաջացնում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ

Ինչ է իրենից ներկայացնում հողային հաշվեկշիռը, պարզաբանում հողային կադաստրի գործառույթների վերաբերյալ: Տեսակետներ հողային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՊՏՂԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում են Արագածոտնի մարզում պտղաբուծության զարգացման հարցերը, ինչպես նաև համեմատականներ են տարվում ՀՀ բոլոր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊՏՂԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գրիգոր ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում ուսումնասիրված է բանկային ռիսկերի կառավարման միջազգային փորձը և դրանց համեմատական վերլուծությունը:
Ժամանակակից
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սրբուհի ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՄԻԿՐՈՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Միկրոֆինանսավորման և ֆինանսական խորության միջև պատճառահետևանքային կապի վերաբերյալ կատարված հետազոտությունները տարաձև են և մեր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՄԻԿՐՈՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մհեր ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Անկանխիկ վճարամիջոցների զարգացման և դրանց կիրառման արդի ժամանակաշրջանում ՀՀ-ում կանխիկ դրամը դեռևս մնում է այն հիմնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռոբերտ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ

Արժույթի փոխարժեքը մեծ կախվածություն ունի մի շարք ապրանքատեսակների գներից, որոնք իրենց ուրույն տեղն ունեն այս կամ այն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռոբերտ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Արժույթի փոխարժեքը հիմնականում որոշվում է ֆինանսական շուկայում տվյալ արժույթի առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությամբ£
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ Հայկազ ԱՐԱՄՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ՀՀ արժեթղթերի շուկայի արդյունավետ գործողության ապահովման մեջ առանցքային դերակատարում ունեն շուկան սպասարկող ինստիտուցիոնալ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վիկտորյա ԲԴՈՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է արժեթղթավորման էությունը, միջազգային շուկայում դրա զարգացման հիմնական միտումները: Հետազոտությունում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ֆինանսական ռիսկերի վերլուծությանն առանցքային տեղ է հատկացվում տեսության մեջ և գործնականում: Սակայն դրա հետ մեկտեղ, դեռևս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շահանե ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ

Ֆինանսավորման միջազգային փորձի վերլուծությունը, թույլ տվեց բացահայտել ՓՄՁ-ի ֆինանսական աջակցության հիմնական հատկանիշները:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահե ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԲԱՆԿԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Շուկայական տնտեսությունում առևտրային կազմակերպությունները գործում են այնպիսի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական միջավայրում, որը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԲԱՆԿԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Անի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ («ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-Ի ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Ապահովագրական ընկերությունների իրացվելիության գնահատումը և ապահովումը ֆինանսական դրության վերլուծության և գնահատման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ («ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»  ԱՓԲԸ-Ի ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լևոն ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ
«ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԽՄԲԵՐԻ» ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄԸª ԸՍՏ ՀՀ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ

Համանման խմբերի առանձնացումը նպաստում է ֆինանսական համակարգը վերահսկող մարմինների կողմից առավել արդյունավետ և նպատակաուղղված
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
«ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԽՄԲԵՐԻ»  ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄԸª  ԸՍՏ ՀՀ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարեկ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐԿԵՐՆ ԵՆ ՊԱՏՃԱՌԸ

Հոդվածը վերաբերում է ՀՀ Հարկային օրենսգրքով սահմանված մի շարք փոփոխությունների հետևանքների վերլուծությանը։ Տնտեսական աճի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐԿԵՐՆ ԵՆ ՊԱՏՃԱՌԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեւորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

ՀՀ տնտեսության ներկա պայմաններում մրցակցությունը ապահովելու և ամուր հիմքի վրա պահելու համար կարևոր գործոն է ցանկացած
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Seyed Asghar FOTOOHI ONJI
RELATIONSHIP BETWEEN OFSTOCK RETURNS WITH 12 FINANCIAL LIQUIDITY RATIOS AND FINANCIAL LEVERAGE RATIOS BASED ON INFORMATION 28 CEMENT COMPANY IN TEHRAN’S STOCK EXCHANGE

Սեյեդ Ասղար ՖՈԹՈՒՀԻ ՕՆՋԻ
ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԼԾԱԿԻ 12 ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
RELATIONSHIP BETWEEN OFSTOCK RETURNS WITH 12 FINANCIAL LIQUIDITY RATIOS AND FINANCIAL LEVERAGE RATIOS BASED ON INFORMATION 28 CEMENT COMPANY IN TEHRAN’S STOCK EXCHANGE  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գևորգ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Տնտեսական աճի կարգավորման գործընթացում հիմնական հենասյուներից մեկն է հանդիսանում ներդրումների իրականացումը: Վերջինիս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկազ ԻԳԻԹՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ

Տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների կապը տնտեսական աճի հետ դրական է, ինչը ներկայացված է ինչպես տեսականորեն, այնպես էլ մի շարք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ տնտեսության հեռանկարային զարգացման ռազմավարության մեջ ԱՏԳ-ների ձևավորումը նպաստում է օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Цолак МАКАРЯН
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА В РА

В статье представлены ожидаемые законодательные изменения в законе РА «О рынке ценных бумагах», касающиеся производных
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА В РА  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ԱՎԴԱԼՅԱՆ
ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԲԱՆՔԻՆԳ՝ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Ինտերնետ բանքինգը իրենից ներկայացնում է բանկային ծառայությունների մատուցում առանց հաճախորդի հետ հանդիպելու:
Կարելի է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԲԱՆՔԻՆԳ՝  ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրի արտահանման, և առհասարակ, առևտրային քաղաքականության ուսումնասիրության կարևորագույն բաղադրիչն արտաքին առևտրի ապրանքային և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել վերլուծել ՀՀ արտահանող ու ներմուծող կազմակերպությունների գործունեության հիմնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#5-6 (201-202) /2017
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ