ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Հայկազ ԱՐԱՄՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդվածը նվիրված է տնտեսական աճի վրա ՀՀ ֆինանսական շուկայի տարբեր հատվածների ազեցության հիմնախնդիրների բացահայտմանը: Հետազոտության շրջանակներում քննարկվել է ՀՀ ֆինանսական շուկայի տարբեր հատվածների, այդ թվում՝ արժեթղթերի, փոխատվական կապիտալի և ապահովագրական շուկաների ազդեցություն տնտեսական աճի վրա: Վերոնշյալ փոխկապվածությունը բացահայտելու նպատակով իրականացվել է կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծություն: Իրականացված վերլուծության հիման վրա կատարվել են համապատասխան եզրահանգումներ:

Айказ АРАМЯН
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ФИНАНЦОВОГО РЫНКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, кредитный рынок, страховой рынок, экомомический рост
Данная статья посвящена раскрытию проблем влияния финансового рынка на обеспечение экономического роста в Армении. В этом исследовании рассматриваются влияние сегментов финансового рынка Армении, таких как рынок ценных бумаг, рынок страхования и кредитный рынок, на экономический рост. Были проведены корреляционный и регрессионный анализы для определения вышеуказанной связы. На основе проведенного анализа, были сделаны соответствующие выводы.

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ