ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Լևոն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Արամ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
«ԱՐԱՐԱՏ ՍՆՆԴԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՍՊԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ

Հոդվածը նվիրված է պահածո արտադրող մասնավորապես «Արարատ սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ-ի ֆինանսական վիճակի վերլուծությանը, առկա խնդիրների բացահայտմանը և դրանց լուծման ուղիների ներկայացմանը: Հոդվածում որպես վերլուծության բանաձևեր օգտագործվել են հայրենական, ինչպես նաև միջազգային մասնագետների կողմից առաջարկված ցուցանիշները, որոնք համադրելի են Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին Ձև 1 և Ֆինանսական վիճակի մասին Ձև 2 հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների հետ: Ներկայացված ցուցանիշները կարելի է կիրառել տարբեր ոլորտներում ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու համար:

Левон ХАЧАТРЯН
Арам МХИТАРЯН
ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ООО АРАРАТ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: финансы, рентабельность, обязательства, капитал, расходы, индекс.
Статья посвящается анализу финансового положения предприятия по производству консерв в частности ООО Арарат Пищевой Комбинат, выявлению существующих проблем и представлению возможных путей их решения. В статье использовались аналитические формулы предложенными отечественными и зарубежнами финансистами, которые сопоставимы с финансовым отчетом формы 1 и бугалтерским балалансом формы 2. Представленные индикаторы могут использоваться для финансового анализа разных отрастей экономики.

«ԱՐԱՐԱՏ ՍՆՆԴԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՍՊԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ