ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Արթուր ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱՑԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածում ներկայացվում են հարկային բեռի սահմանումները, դրա օպտիմալացմանն առնչվող խնդիրները, հարկային բեռի հավասարաչափ և արդարացի բաշխման հիմնահարցերը, արդյունավետ համակարգ ունենալուն ուղղված մոտեցումները: Ցանկացած երկրի կառավարության համար շատ կարևոր խնդիր է հարկային բեռի սահմանաչափի ճիշտ որոշումը, քանի-որ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ դրույքաչափերի բարձր կամ ցածր լինելը կարող է բացասաբար անդրադառնալ երկրի տնտեսական կայունության մակարդակի վրա: Հոդվածում վերլուծվում և ներկայացվում են դրանց հնարավոր հետևանքները` շեշտադրումը կատարելով հարկային դրույքաչափերի օպտիմալ սահմանման խնդրի վրա: Այս խնդրի ուսումնասիրման համատեքստում անդրադարձ է կատարվում նաև հարկային վարչարարության դերին, որի մակարդակը ևս էապես կարևորվում է արդյունավետ հարկային համակարգ ունենալու հարցում:

Артур МАТЕВОСЯН
О ВОПРОСАХ СПРАВЕДЛИВОГО И РАВНОПРАВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ
Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налоговое бремя, валовой внутренний продукт, налоговая политика.
В статье описывается определение налоговой нагрузки, ее проблемы оптимизации и справедливого и равноправного распределения налогового бремени и подходы к созданию эффективной системы. Правильное решение налогового бремени является очень важным вопросом для страны, поскольку анализ показывает, что наличие высоких или низких ставок может отрицательни повлиять на уровень экономической стабильности страны В статье анализируются и представляются их возможные последствия, что подчеркивает оптимальную проблему налоговой ставки. В контексте изучения этого вопроса роль налогового администрирования также важна для создания эффективной налоговой системы.

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱՑԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ