ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Անի ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող հայրենական կազմակերպություններում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունը հնարավորություն ընձեռեց բացահայտել կառուցվածքային անհամապատասխանության խնդիրը սեփական ընթացիկ ակտիվների, մասնավորապես իրացվելիության վերահսկողության կապի համատեքստում։
Սույն հոդվածի շրջանակներում, Երևանի շամպայն-գինիների գործարան ԲԲԸ-ի 2009-2016թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա առաջարկել ենք իրացվելիության համալիր կառավարման նպատակով ընթացիկ ակտիվների և ընթացիկ պարտավորությունների կառուցվածքի փոփոխման մոտեցում։ Արդյունքում, կառուցվել են երկու ռեգրեսիոն հավասարումներ, ըստ որոնց էլ ներկայացվել են վերլուծված տարիների համար ընթացիկ ակտիվների և ընթացիկ պարտավորությունների կառուցվածքային տարբերակներ։
Գնահատման արդյունքների հիման վրա ներկայացվել են տեսագործնական բնույթի առաջարկություններ։

Ани МИРЗОЯН
ПОДХОД К ВЗАИМОСВЯЗАННОМУ НАДЗОРУ ДЕБИТОРСКИХ И КРЕДИТОРСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, текущие активы, текущие обязательства, баланс ликвидности, риск.
Анализ кредиторских и дебиторских задолженностей отечественных компаний производящих алкогольные напитки дало возможность выявить проблему несогласованности собственных текущих активах, особенно в контексте контроля ликвидности. В рамках этой статьи основываясь на финансовых отчетах ОАО Ереванского Завода шампанских вин за 2009-2016гг. мы предложили подход к изменению структуры текущих активов и текущих обязательств для комплексного управления ликвидности. В результате были построены два уравнения регрессии, согласно которых были представлены структурные варианты текущих активов и текущих обязательств для исследованных годов.
Основываясь на результатах были представлены практические предложения.

ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ